Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

First Steps Playgroup: Excelsior (Vietnamese, Spanish, English, and Chinese, PCI)

May 7 @ 9:00 am - 10:30 am

Build healthy bonding and enjoy fun activities together, while learning about your child’s cognitive and emotional development. Activities include arts, movement, songs, and stories.
For ages 6 – 36 months + parents/caregivers. Free to enroll!
Please note: due to our small class size, we ask families to register only for the classes you are able to attend. If you are no longer able to attend a class, please cancel your registration or contact us at firststeps@fccenters.org. Thank you!
Registration will open at 9:00 am on the 28th of each month.

• • •

Primeros Pasos (First Steps) es un espacio para que las familias aprendan juntas. Las maestras lo guiarán a usted y a sus pequeños a través de actividades que incluyen canciones, bailes, y lecturas divertidas. Para edades de 6–36 meses + cuidador/a. Gratis para inscribirse.
Tenga en cuenta: debido a nuestro pequeño tamaño de clase, le pedimos a las familias que se registren solo para las clases a las que puede asistir. Si ya no puede asistir a una clase, cancele su registro o contáctenos en firststeps@fccenters.org. ¡Gracias!
Las inscripciones se abrirán el día 28 de cada mes a las 9 de la mañana.

• • •

First Steps是適合孩子和家長一起學習的遊戲小組。 我們的老師將與您們一起歌曲、舞蹈、閲讀等活動。 免費報名。適合6-36個月的孩子 + 家長/監護人。
請注意:由於我們的班級規模較小,我們要求家庭只註冊您可以參加的課程。 如果您不能再上課,請取消註冊或通過 firststeps@fccenters.org 聯繫我們。 謝謝你!
每月28日上午9:00開始報名。

• • •

First Steps là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám sát bởi người lớn để các gia đình học tập cùng nhau. Các giáo viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và con bạn thông qua các hoạt động hấp dẫn liên quan đến bài hát, điệu nhảy ngộ nghĩnh. Từ 6-36 tháng tuổi + cha mẹ/người chăm sóc. Ghi danh miễn phí.
Xin lưu ý: do quy mô lớp học nhỏ, chúng tôi yêu cầu các gia đình chỉ đăng ký cho các lớp học mà bạn có thể tham dự. Nếu bạn không thể tham gia lớp học được nữa, vui lòng hủy đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi tại firststeps@fccenters.org. Cảm ơn!
Cổng đăng ký sẽ mở vào lúc 9:00 sáng ngày 28 hàng tháng.

 

To register: firststeps@fccenters.org

5016 Mission Street
San Francisco, CA 94112

Venue

Family Connections Excelsior
5016 Mission St
San Francisco, 94412 United States
+ Google Map
Phone
415.333.3845
View Venue Website